เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

defenceless แปล

การออกเสียง:
"defenceless" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ซึ่งป้องกันตัวไม่ได้
  ชื่อพ้อง: defenseless
 • defence technology institute    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • defence system    ระบบป้องกัน
 • defencelessness    n. ป้องกันตัวเองไม่ได้ ชื่อพ้อง: defenselessness
 • defence reaction    กลไกป้องกันตนเอง กลไกในการป้องกันตนเอง
 • defences    n. exp. เครื่องป้องกัน [khreūang pǿng kan]
 • defence program    นโยบายป้องกันประเทศ
 • defend    1) vt. แก้ตัว ที่เกี่ยวข้อง: แก้ต่าง, กล่าวแย้ง ชื่อพ้อง: oppose 2) vt. ปกป้อง ที่เกี่ยวข้อง: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา ชื่อพ้อง: protect, shield, guard
 • defence policy    นโยบายป้องกันประเทศ
 • defend against    phrase. v. ปกป้องจาก ที่เกี่ยวข้อง: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก ชื่อพ้อง: defend from
ประโยค
 • เจ้าชายจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ เีราก็จะบุกทันที
  The Prince will be defenceless. Then we will strike.
 • อุทิศ ที่พึ่ง อย่างกล้าหาญ รับการ เจาะโดย สีดำ ที่แสนอร่อย
  devoted bravely defenceless been drilled by delicious black
 • ข้าไม่รู้ แต่คาเมลอตตอนนี้ไร้การป้องกัน
  I don't know, but Camelot is defenceless.
 • พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน
  That energy field has left us defenceless.
 • ข้ารู้ มันออกจะป้องกันตัวไม่ได้ บนยานลี้ภัย งั้น ข้าต้องพึ่งเจ้า สู้กับกองทัพที่เหลือ ด้วยกำลังของเรา
  I know and I'll pretty much be defenceless in an escape pod, so I'm depending on you to engage the remaining fleet with our forces.
ความหมาย