เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

derisory แปล

การออกเสียง
"derisory" การใช้
คำแปลมือถือ
 • โง่บรม
  น่าเย้ยหยัน
  ไร้สาระ
  น่าหัวเราะ
  ที่ไร้สาระ
  ไร้สาระที่สุด
 • derisorily    อย่างเยาะเย้ย อย่างเย้ยหยัน อย่างประชดประชัน
 • derisively    adv. อย่างเยาะเย้ย ชื่อพ้อง: ridiculously
 • derivable    adj. ที่ได้มาจาก ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งได้มาจาก
 • derisive    adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย ที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการดูถูก ชื่อพ้อง: ridiculous
 • derivation    n. แหล่งที่มา ที่เกี่ยวข้อง: ต้นกำเนิด ชื่อพ้อง: origin, source
 • derision    n. การหัวเราะเยาะ ที่เกี่ยวข้อง: การเยาะเย้ย, การดูถูก ชื่อพ้อง: mockery, scorn, ridicule คำตรงข้าม: honor, respect
 • derivational morphology    วิทยาหน่วยคำแปลง วิทยาหน่วยคำอนุพันธ์
 • derisible    เป็นที่เย้ยหยันได้
 • derivative    1) n. คำที่สร้างจากคำอื่น (ทางภาษาศาสตร์) ที่เกี่ยวข้อง: คำที่กลายมา ชื่อพ้อง: doublet, paronym 2) adj. ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ใช่ต้นกำเนิด ชื่อพ้อง: imitateed, secondhand o
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the dog ate his homework"; "that''s a cockeyed idea"; "ask a nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn back the pages of history"; "her conceited assumption of universal interest in her rather dull children was ridiculous"
  ชื่อพ้อง: absurd, cockeyed, idiotic, laughable, ludicrous, nonsensical, preposterous, ridiculous,