เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

disclaim แปล

สัทอักษรสากล: [ dis'kleim ]  การออกเสียง
"disclaim" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. ไม่ยอมรับ
  ที่เกี่ยวข้อง: ปฏิเสธ ชื่อพ้อง: deny, contradict, disaffirm คำตรงข้าม: comfirm, affirm
  2) vi. สละสิทธิ์
  ที่เกี่ยวข้อง: เลิกสัญญา ชื่อพ้อง: renounce, forswear
  3) vt. สละสิทธิ์
  ที่เกี่ยวข้อง: เลิกสัญญา ชื่อพ้อง: renounce, forswear
 • disclaim a responsibility    v. exp. ไม่รับผิดชอบ [mai rap phit chøp]
 • disclaim an inheritance    v. exp. สละมรดก [sa la mø ra dok]
 • disciplines for monks    วินัยสัญจริตสิกขาบท
 • disciplined deportment    n. ศีลาจารวัตร
 • disciplined    adj. - มีวินัย [mī wi nai] - อยู่ในกรอบ [yū nai krøp]
 • discipline (bdsm)    การลงทัณฑ์ (บีดีเอสเอ็ม)
 • disclaimer    n. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ชื่อพ้อง: denial, rejection, contradiction คำตรงข้าม: avowal, affirmation
 • discipline    1) n. การฝึกฝน ชื่อพ้อง: self-control, moderation คำตรงข้าม: immoderation 2) n. การลงโทษ ชื่อพ้อง: punishment, correction 3) n. ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย
 • disclamation    การไม่ยอมรับ การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ การสละสิทธิ์
ประโยค
 • คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบสละสิทธิ์
  Click Here to make a disclaim request
 • แบบฟอร์มยืนยันขอรับความคุ้มครองการตรวจพิเศษภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (F-CA-13)
  Disclaim of Special Lab Test from Inpatient Benefit (F-CA-14)
 • แบบฟอร์มยืนยันขอรับความคุ้มครองการตรวจพิเศษภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (F-CA-13)
  Disclaim of Special Lab Test from Inpatient Benefit (F-CA-13)
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปฏิเสธภาระความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:
  In particular, we disclaim all liabilities in connection with the following:
 • หมายเหตุ: บิ๊กซี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อมูล กรณีที่รายละเอียดไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้
  Remark: Big C reserves the right to disclaim all reponsibility for the incomplete information including invalid telephone number or e-mail address.
 • เราจะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบนเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดูแลแต่เชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซต์ของเรา
  We disclaim any responsibility or liability for the security of applicants’ and customers’ personal information on third parties’ websites that are linked from our site.
 • ทางร้านค้าของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคืนและเปลี่ยนสินค้า ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้าของเรากำหนดไว้ข้างต้น
  DISCLAIMER: The our store will disclaim your request if you can't rise our terms and condition.
 • คณะผู้จัดงานขอปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมชมงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของการจัดงาน
  The organizers hereby disclaim any liability for any loss, injury or damage whatsoever that you may suffer in connection with or arising from the event whether direct, indirect, incidental, special and/or consequential or otherwise arising from your participation in any activities offered as part of the event programme.
 • เราปฏิเสธการรับประกันและการรับรองทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง (ตัวอย่างเช่น การรับประกันความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด);
  we expressly disclaim all warranties and representations (for example, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement);
 • ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด, โดยตรงและโดยนัย, รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการรับประกันโดยนัยของคุณภาพที่น่าจะพอใจ, การซื้อขายและการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ;
  Disclaim all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of satisfactory quality, merchantability and fitness for a particular purpose;
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำกริยา
 • make a disclaimer about; "He disclaimed any responsibility"

 • renounce a legal claim or title to