เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

disease vector แปล

การออกเสียง:
"disease vector" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ตัวนำโรค
 • disease     1) n. ปัญหา ที่เกี่ยวข้อง: ภัยสังคม ชื่อพ้อง: trouble 2) n.
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • euclidean vector    เวกเตอร์
 • four-vector    เวกเตอร์สี่มิติ
 • inward vector    n. exp. เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์
 • latent vector    n. exp. เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]
 • magnitude of a vector    n. exp. ขนาดของเวกเตอร์ [kha nāt khøng]
 • moment vector    เวคเตอร์ของโมเมนต์
 • normal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉาก [naēo chāk]
 • null vector    n. exp. เวกเตอร์ศูนย์ [sūn]