เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

emboly แปล

การออกเสียง
"emboly" การใช้
คำแปลมือถือ
  • การยื่นของส่วนหนึ่งเข้าไปในอีกส่วนหนึ่ง
  • embolus    n. สิ่งอุดตันเส้นเลือด ชื่อพ้อง: embolism
  • embolism    1) n. การอุดตันของเส้นเลือดแดง 2) n. สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ) ชื่อพ้อง: embolus
  • embonpoint    1) n. ความอ้วนกลม ที่เกี่ยวข้อง: ความจ้ำม่ำ ชื่อพ้อง: corpulence, plumpness 2) adj. อ้วนกลม ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป, จ้ำม่ำ
  • embolic and thrombotic events after covid-19 vaccination    การเกิดลิ่มเลือดและสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดภายหลังการได้รับวัคซีน
  • embosk    ปิดบัง ซ่อน
  • emboldened    adj. ทะยานใจ [tha yān jai]
  • embosom    1) vt. ล้อมรอบเพื่อป้องกัน ที่เกี่ยวข้อง: ล้อมเพื่อป้องกัน 2) vt. สวมกอด ที่เกี่ยวข้อง: กอด ชื่อพ้อง: cherish, embrace
  • embolden    vt. ทำให้กล้าหาญ ที่เกี่ยวข้อง: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า ชื่อพ้อง: encourage, inspirit, invigorate
  • embosom in    phrase. v. ปิดด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย