เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelled basin แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • basin     1) n. อ่างน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: ชามอ่าง, กะละมัง ชื่อพ้อง: washbasin,
 • enamelled pan    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled paper    กระดาษเคลือบสี
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • ancient basin    โคม ชาม
 • artesian basin    แอ่งน้ำบาดาลมีแรงดัน : แอ่งที่ราบระหว่างเขา ที่มีชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน (confined aquifer)รองรับอยู่ อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ตอนขอบแอ่ง ประกอบด้วย ชั้นทรายหรือชั้นหินทราย อันเป็นทางให้น้ำฝนไ
 • basin irrigation    การให้น้ําแบบท่วมเป็นแปลง
 • basin method    การให้น้ำแบบท่วมเป็นแปลง : วิธีการให้น้ำชนิดหนึ่งโดยให้น้ำท่วมขังในแปลงเพาะปลูกพืชที่กั้นล้อมด้วยคันดินเป็นแปลงเล็ก ๆ
 • basin of a river    n. ลุ่มน้ำ [lum nām]
 • bottom of a basin    n. exp. ก้นอ่าง [kon āng]
 • catch basin    อ่างหรือหลุม หรือถังตักผงหรือขยะ ตะแกรงรับปลายท่อน้ำฝน
 • catchment basin    บริเวณลุ่มน้ำ ลุ่มแม่น้ำ ลุ่มน้ำ พื้นที่รับน้ำ
 • china basin    n. exp. อ่างกระเบื้อง [āng kra beūang]
 • drainage basin    [dreɪnɪdʒˌbeɪs(ə)n] n. exp. พื้นที่รับน้ำ [pheūn thī rap nām]