เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enamelled paper แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • กระดาษเคลือบสี
 • paper     1) n. กระดาษ ที่เกี่ยวข้อง: แผ่นกระดาษ ชื่อพ้อง: lamina, sheet 2)
 • enamelled basin    n. exp. อ่างเคลือบ [āng khleūap]
 • enamelled pan    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled pot    n. exp. หม้อเคลือบ [mø khleūap]
 • enamelled wire    ลวดไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสีหรือน้ำยาต่างฉนวน
 • abrasive paper    n. กระดาษทราย [kra dāt sāi]
 • ammonia paper    n. exp. กระดาษแอมโมเนีย [kra dāt]
 • art paper    1. n. - อาร์ต [āt] - อ๊าร์ต [āt] 2. n. exp. กระดาษอาร์ต [kra dāt]
 • ballot paper    n. ใบลงคะแนน
 • ballot-paper    บัตรเลือกตั้ง
 • bank paper    ธนบัตร หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร ดราฟท์
 • bible paper    กระดาษพิมพ์หนังสือชนิดหนึ่งบางและเหนียว
 • bits of paper    n. exp. เศษกระดาษ [sēt kra dāt]
 • blotting paper    n. กระดาษซับ ชื่อพ้อง: blotter
 • blueprint paper    กระดาษพิมพ์งาน