เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

enshroud แปล

การออกเสียง
"enshroud" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ปิดบัง
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้คลุมเครือ ชื่อพ้อง: conceal, cover, obscure
 • enshrinement    n. การวางไว้บนแท่นบูชา ที่เกี่ยวข้อง: การตั้งไว้ในที่บูชา
 • enshrine in    phrase. v. บูชา
 • ensiform    adj. ซึ่งเรียวยาวและปลายแหลมคล้ายดาบ (ทางชีววิทยา) ชื่อพ้อง: swordlike
 • enshrine    1) vt. ปกป้องเป็นพิเศษ ที่เกี่ยวข้อง: ป้องกันเป็นพิเศษ 2) vt. วางไว้บนหิ้งบูชา ที่เกี่ยวข้อง: วางไว้บนที่บูชา, ตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • ensign    1) n. ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด ที่เกี่ยวข้อง: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด ชื่อพ้อง: flag 2) n. ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ชื่อพ้อง: emblem, sign,
 • ensete superbum    n. exp. กล้วยผา [klūay phā]
 • ensilage    1) n. การเก็บเกี่ยวพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์มาหมักไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้ในภายหลัง 2) vt. หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง ชื่อพ้อง: ensile 3) n. อาหารสัตว์ที่เป็นพืชสีเขียวที่หมักไว
 • ensete lasiocarpum    n. exp. กล้วยคุนหมิง [klūay]
 • ensile    vt. หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง ชื่อพ้อง: ensilage
ความหมาย
  คำกริยา
 • cover as if with a shroud; "The origins of this civilization are shrouded in mystery"
  ชื่อพ้อง: shroud, hide, cover,