เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equate to แปล

การออกเสียง:
"equate to" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. เปรียบเทียบกับ
  ที่เกี่ยวข้อง: เทียบกับ ชื่อพ้อง: compare to, compare with
 • equate     vt. แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน ที่เกี่ยวข้อง: กระทำโดยเท่าเทียมกัน
 • equate with    phrase. v. เทียบเท่า ที่เกี่ยวข้อง: เท่ากับ
 • equatable    ซึ่งเปรียบเทียบกันได้ เทียบเคียงได้ พอเปรียบเทียบได้
 • equatability    ความสามารถที่เท่ากัน
 • equater    เส้นศูนย์สูตรของโลก
 • equanimous    ใจเย็น มีอารมณ์เย็น สงบใจ
 • equateur    บานดันดู คองโกโอเรียนเทล กินซาซา คาทานกา คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • equanimity    n. จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ) ชื่อพ้อง: unexcitability
 • equating    ความเท่าเทียมกัน
ประโยค
 • ทุกรูปแบบของตลาดจะถูกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมด:
  This charge will equate to the following on all markets: