เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equateur แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • บานดันดู
  คองโกโอเรียนเทล
  กินซาซา
  คาทานกา
  คองโก
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • equater    เส้นศูนย์สูตรของโลก
 • equate with    phrase. v. เทียบเท่า ที่เกี่ยวข้อง: เท่ากับ
 • equating    ความเท่าเทียมกัน
 • equate to    phrase. v. เปรียบเทียบกับ ที่เกี่ยวข้อง: เทียบกับ ชื่อพ้อง: compare to, compare with
 • equation    1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance, equality, equivalence 2) n. สมการ (คณิตศาสตร์)
 • equate    vt. แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน ที่เกี่ยวข้อง: กระทำโดยเท่าเทียมกัน ชื่อพ้อง: equalize
 • equation builder    ตัวสร้างสมการ
 • equatable    ซึ่งเปรียบเทียบกันได้ เทียบเคียงได้ พอเปรียบเทียบได้
 • equation of state    n. exp. - สมการภาวะ [sa ma kān phā wa] - สมการสถานะ [sa ma kān sa thā na]