เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equations of state แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • สมการสภาวะ
 • equations     สมการ
 • state     1) n. สภาพ ที่เกี่ยวข้อง: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม ชื่อพ้อง:
 • compatible equations    n. exp. สมการเข้ากันได้ [sa ma kān khao kan dāi]
 • consistent equations    n. exp. สมการต้องกัน [sa ma kān tǿng kan]
 • differential equations    สมการเชิงอนุพันธ์
 • equivalent equations    n. exp. สมการที่สมมูลกัน [sa ma kān thī som mūn kan]
 • exact equations    n. exp. สมการแบบแม่นตรง [sa ma kān baēp maen trong]
 • exponential equations    n. exp. สมการเอกซ์โพเนนเชียล [sa ma kān]
 • friedmann equations    สมการฟรีดแมน
 • homogeneous equations    n. exp. สมการเอกพันธุ์ [sa ma kān ēk ka phan]
 • independent equations    n. exp. สมการอิสระ [sa ma kān it sa ra]
 • logarithmic equations    n. exp. สมการลอการิทึม [sa ma kān lø kā ri theum]
 • london equations    สมการของลอนดอน
 • maxwell's equations    สมการของแมกซ์เวลล์; สมการของแม็กซ์เวลล์
 • maxwell’s equations    สมการของแม็กซ์เวล