เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equivalence แปล

สัทอักษรสากล: [ i'kwivələns ]  การออกเสียง
"equivalence" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ɪ'kwɪv(ə)lən(t)s]
  n.
  - การสมมูล [kān sa ma mūn]
  [kān som mūn]
 • equivalence class    n. exp. ชั้นสมมูล [chan sa ma mūn] [chan som mūn]
 • equivalence of meaning    การมีความหมายเหมือนกัน การมีความหมายแบบเดียวกัน
 • equivalence point    n. exp. จุดสะเทิน [jut sa thoēn]
 • equivalence relation    n. exp. ความสัมพันธ์สมมูล [khwām sam phan som mūn]
 • false equivalence    สมมูลเท็จ
 • topological equivalence    n. exp. การสมมูลเชิงทอพอโลยี [kān som mūn] [kān sa ma mūn]
 • mass–energy equivalence    ความสมมูลมวล–พลังงาน
 • equity theory    n. exp. ทฤษฎีความเสมอภาค [thrit sa dī khwām sa moē phāk]
 • equity shares    n. หุ้นสามัญ [hun sā man]
 • equity share    n. exp. หุ้นทุน [hun thun]
 • equity securities    ตราสารทุน
 • equity instruments    n. exp. ตราสารทุน [trā sān thun]
ประโยค
 • ความสมดุลของพลังงานกับก๊าซในเมือง: 2 กก. ของเม็ดไม้ = 1 m3 ของก๊าซ
  Energy Equivalence City gas: 2 kg of pellets = 1 gas m3.
 • ผลหารด้วยความสัมพันธ์ที่เท่ากันคือ "ดีกว่า" มากกว่าการมองข้าม?
  are quotients by equivalence relations "better" than surjections?
 • ความเท่ากันเป็นเรื่องง่ายมาก: 2kg ของเม็ด = 1 L ของน้ำมัน = 1 m3 ของแก๊ส
  Equivalence is very simple: 2kg pellets = 1 1 = L of fuel oil gas m3.
 • มากขึ้นหรือจัดการกับความเท่าเทียมกัน
  more or deal with the equivalence
 • ความสมดุลของพลังงานกับน้ำมัน: 2kg ของเม็ด = 1 ลิตรของน้ำมันเชื้อเพลิง
  Energy Oil Equivalence: 2kg granules = 1 liters of oil
 • ผลหารด้วยความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน "ดีกว่า" มากกว่าการมีส่วนร่วม?
  are quotients by equivalence relations "better" than surjections?
 • กรุณาติดต่อสำนักงานในต่างประเทศสำหรับรายละเอียดของความเท่าเทียมกัน.
  please contact the International office for details of equivalence.
 • สภาพอากาศในเยล _ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมของคาร์บอนไดออกไซด์
  Yale Climate _ Understanding Carbon Dioxide Equivalence
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
  Opinions expressed and suggestions made by our employees of all levels are treated with equivalence and are equitably acknowledged.
 • เมื่อเทียบเป็นขนาด 107 x 198 x 24 ซม.
  *Number of mattresses in standard size equivalence (107 x 198 x 24 cm.)
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • qualities that are comparable; "no comparison between the two books"; "beyond compare"
  ชื่อพ้อง: comparison, compare, comparability,

 • essential equality and interchangeability

 • a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best"
  ชื่อพ้อง: equality, equation, par,