เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

euclidean vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เวกเตอร์
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • euclidean algorithm    n. exp. - ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด [khan tøn wi thī baēp] - ขั้นตอนวิธีแบบยูคลิด [khan tøn wi thī baēp]
 • euclidean axiom    สัจพจน์ของยูคลิด
 • euclidean distance    ระยะทางแบบยุคลิด
 • euclidean division    วิธีหารแบบยุคลิด
 • euclidean geometry    n. exp. - เรขาคณิตแบบยุคลิด [rē khā kha nit baēp] - เรขาคณิตแบบยูคลิด [rē khā kha nit baēp]
 • euclidean space    n. exp. ปริภูมิแบบยุคลิด [pa ri phūm baēp]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • disease vector    ตัวนำโรค
 • four-vector    เวกเตอร์สี่มิติ
 • inward vector    n. exp. เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์