เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

facilities แปล

การออกเสียง:
"facilities" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  - เครื่องอำนวยความสะดวก [khreūang am nūay khwām sa dūak]
  - สิ่งอำนวยความสะดวก [sing am nūay khwām sa dūak]
 • entertainment facilities    n. exp. สถานบันเทิง [sa thān ban thoēng]
 • hotel facilities    n. exp. - สิ่งอำนวยความสะดวก [sing am nūay khwām sa dūak] - สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม [sing am nūay khwām sa dūak nai rōng raēm]
 • milking facilities    สิ่งอํานวยความสะดวกในการรีดนม
 • public facilities    n. สาธารณูปการ [sā thā ra nū pa kān]
 • sport facilities    n. exp. เครื่องกีฬา [khreūang kī lā]
 • daycare facilities for children    โรงเรียนอนุบาล
 • spacex launch facilities    ฐานส่งจรวดของสเปซเอ็กซ์
 • tesla facilities in tilburg    เทสลาแฟซิลิตีในติลบืร์ค
 • facilitator    n. ผู้ช่วยให้สะดวกขึ้น
 • facilitation    [fəˌsɪlɪ'teɪʃ(ə)n] n. exp. การอำนวยความสะดวก [kān am nūay khwām sa dūak]
 • facility    1) n. สิ่งอำนวยความสะดวก 2) n. คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ ชื่อพ้อง: extra feature
 • facilitated diffusion    การแพร่สารแบบฟาซิลิเทต
 • facility code    แฟซิลิทีโค้ด
 • facilitate trade    v. exp. อำนวยความสะดวกทางการค้า [am nūay khwām sa dūak thāng kān khā]
 • facility field    เขตข้อมูลแฟซิลิที
 • facilitate    vt. ทำให้สะดวกขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ง่ายขึ้น ชื่อพ้อง: help, simplify