เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

factional แปล

การออกเสียง
"factional" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง
 • faction    1) n. ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย 2) n. ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม ชื่อพ้อง: dissension
 • fact-sheet    n. ใบแสดงความคิดเห็น
 • factionist    พวกเดียวกัน พรรคพวก
 • fact-finding    adj. เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้อง: การหาข้อเท็จจริง
 • factious    ['fakʃəs] adj. ชอบขัดแย้ง เป็นก๊กเป็นเหล่า เล่นพรรคเล่นพวก
 • fact mood    การกล่าวประกาศ
 • factitious    adj. ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา ที่เกี่ยวข้อง: ปลอม, กุขึ้นเอง, ที่ทำด้วยฝีมือมนุษย์, ที่สมมติ ชื่อพ้อง: artificial
 • fact being    การที่
 • factitive    adj. เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย
ประโยค
 • ใครจะหยุดเธอได้ คุณเหรอ
  You? Factional law must be upheld.