เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

field แปล

สัทอักษรสากล: [ fi:ld ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: fielded   อดีตกาลสมบูรณ์: fielded   พหูพจน์: fields   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: fielding   
"field" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ทุ่งนา
  ที่เกี่ยวข้อง: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต ชื่อพ้อง: ground, plot, lot
  2) n. วงการ
  ที่เกี่ยวข้อง: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย ชื่อพ้อง: branch, subject
  3) vt. รับลูกบอล
  ที่เกี่ยวข้อง: เก็บลูก, รับลูก ชื่อพ้อง: catch, handle
 • in the field of    prep. ทาง [thāng]
 • athletic field    สนามแข่ง สนามแข่งขัน สนาม
 • ball field    สนามเบสบอล
 • baseball field    สนามเบสบอล สนามใน สนามกีฬารูปวงรี
 • bosworth field    ยุทธการบอสเวิร์ธฟิลด์
 • boundary of field    ชายทุ่ง ทุ่ง
 • categories by field    หมวดหมู่แบ่งตามสาขา
 • center field    เซ็นเตอร์ฟีลด์
 • coal field    n. exp. แหล่งถ่านหิน [laeng thān hin]
 • concepts by field    มโนทัศน์แบ่งตามสาขา
 • constrained field    เขตข้อมูลที่มีการจํากัดรูปแบบ
 • context field    เขตข้อมูลเนื้อหา
 • corn field    ไร่ข้าวโพด ทุ่งข้าวโพด
 • cotton field    n. exp. ไร่ฝ้าย [rai fāi]
 • crown-of-the-field    ต้นคอร์นค็อกเกิล
ประโยค
 • จับใต้ผ้าคลุมและอย่าทำให้บริเวณผ่าต้องติดเชื้อ
  Go under the drape and do not contaminate the sterile field.
 • เราไม่สามารถเข้าไปที่สนามโดยไม่เปลืองกระสุนได้
  We can't access the field without burning through our bullets.
 • ครูว์เริ่มในตำแหน่งที่ดี ที่เส้น25หลาในเขตผู้คุม
  Crewe will start in great field position at the guards' 25.
 • เจ้าพาเขา ไปที่ทุ่งหญ้านะ การทำงาน เป็นสิ่งที่ดี
  You bring him go to the fields to work, will be good.
 • สร้างโดยซาร์บ ทั้งสหรัฐฯ และสวีเดน นำไปใช้รบจริง
  Made by Saab, fielded by U.S. and Swedish forces.
 • ฉันก็ไม่รู้ แต่ที่นี่มีสำนักงานภาคสนามของซีไอเอ
  I have no idea, but the CIA has a field office here;
 • นี่ไม่ใช่เมืองของนาย มันเป็นทุ่งสังหารสำหรับนาย
  This isn't your city. It's your killing fields.
 • และเมื่อไหร่ที่เชียร์ลีดเดอร์ ออกไปแสดงในรถเข็น
  And as soon as a cheerleader Rolls herself out onto the field in a wheelchair,
 • รู้แล้วว่าทำไมพวกเขา ถึงอยากให้คุณออกภาคสนามต่อ
  I can see why they didn't want you out of the field.
 • เธอบอกว่าต้องไถนาไม่ว่า จะเป็นสุดสัปดาห์หรือไม่
  She says there's fields to plow, weekend or no.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a particular kind of commercial enterprise; "they are outstanding in their field"
  ชื่อพ้อง: field of operation, line of business,

 • a place where planes take off and land
  ชื่อพ้อง: airfield, landing field, flying field,

 • the area that is visible (as through an optical instrument)
  ชื่อพ้อง: field of view,

 • a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
  ชื่อพ้อง: discipline, subject, subject area, subject field, field of study, study, bailiwick,

 • all the competitors in a particular contest or sporting event

 • all of the horses in a particular horse race

 • (mathematics) a set of elements such that addition and multiplication are commutative and associative and multiplication is distributive over addition and there are two elements 0 and 1; "the set of all rational numbers is a field"

 • (computer science) a set of one or more adjacent characters comprising a unit of information

 • a region where a battle is being (or has been) fought; "they made a tour of Civil War battlefields"
  ชื่อพ้อง: battlefield, battleground, field of battle, field of honor,

 • a region in which active military operations are in progress; "the army was in the field awaiting action"; "he served in the Vietnam theater for three years"
  ชื่อพ้อง: field of operations, theater, theater of operations, theatre, theatre of operations,

 • somewhere (away from a studio or office or library or laboratory) where practical work is done or data is collected; "anthropologists do much of their work in the field"

 • a piece of land cleared of trees and usually enclosed; "he planted a field of wheat"

 • a piece of land prepared for playing a game; "the home crowd cheered when Princeton took the field"
  ชื่อพ้อง: playing field, athletic field, playing area,

 • a geographic region (land or sea) under which something valuable is found; "the diamond fields of South Africa"

 • extensive tract of level open land; "they emerged from the woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of his youth"
  ชื่อพ้อง: plain, champaign,

 • the space around a radiating body within which its electromagnetic oscillations can exert force on another similar body not in contact with it
  ชื่อพ้อง: field of force, force field,

 • a particular environment or walk of life; "his social sphere is limited"; "it was a closed area of employment"; "he''s out of my orbit"
  ชื่อพ้อง: sphere, domain, area, orbit, arena,

 • คำกริยา
 • select (a team or individual player) for a game; "The Buckeyes fielded a young new quarterback for the Rose Bowl"

 • answer adequately or successfully; "The lawyer fielded all questions from the press"

 • play as a fielder

 • catch or pick up (balls) in baseball or cricket