เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flag แปล

สัทอักษรสากล: [ flæg ]  การออกเสียง
"flag" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ธง
  ที่เกี่ยวข้อง: ธงเรือ, ธงสัญญาณ ชื่อพ้อง: ensign, standard, banner
  2) vt. ประดับด้วยธง
  ที่เกี่ยวข้อง: ติดธง, แขวนธง
  3) vt. โบกธง
  ที่เกี่ยวข้อง: ให้สัญญาณด้วยธง ชื่อพ้อง: signal, wave
  4) vt. ใส่เครื่องหมาย (บนหน้ากระดาษ, การ์ด) ที่เห็นว่าสำคัญ
  ชื่อพ้อง: mark, indicate, note
  5) vi. อ่อนกำลังลง
  ที่เกี่ยวข้อง: อ่อนล้า ชื่อพ้อง: weaken, droop, languish คำตรงข้าม: restore, strenghten
  6) n. พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ
  7) n. แผ่นหินปูพื้น
  ชื่อพ้อง: flagstone
  8) vt. ปูด้วยแผ่นหินแบน
ประโยค
 • เฮ เบ็คเกต เจอภาพกล้องวงจรปิด แถวธงที่ติดไว้แล้ว
  Hey, Beckett, canvass turned up a security camera across from where the flag was hung.
 • อาจต้องยกธงแดง ถ้าผมไม่สนับสนุนวิธีการของพวกเรา
  Might raise a red flag if I didn't support our own cause.
 • แน่ล่ะ ข้อกล่าวหาฉ้อโกงทั้งหลายก็จะไม่ถูกบ่งชี้
  Sure. So fraudulent charges aren't gonna flag.
 • สตริงเกอร์กล่าวหาว่า เขาอยากได้ ธงนั้นไว้คนเดียว
  Stringer accused him of hunting for the flag on his own.
 • ไม่มีเกรงเปล่งเสียงร้อง ห้าสิบคนร่วมแรงพี่น้อง
  Raise the flag, sing the song Here we come, we're fifty strong
 • รู้ไหมว่ามันหมายความว่าไง เวลาธงถูกแขวนกลับหัว
  Do you know what it means when a flag flies upside down?
 • เขาต้องฆ่าเราแน่ ทันทีที่เขารู้ว่าธงอยู่ที่นี่
  He is gonna kill us the moment we confirm the flag is here, isn't he?
 • เราจะตัดธงแม่ทัพของศัตรู จะทำให้พวกมันเสียขวัญ
  We will cut down the enemy's general flag and sap their fighting spirit
 • ผมคิดว่าการแต่งงานในวันนี้เหมือนเป็นสัญญานเตือน
  I look at this wedding today as a big red flag.
 • วันที่เขาเดิน ทุกคนจะถือธง "คืนเอกราชให้อินเดีย"
  The day he sets off everyone is supposed to raise the flag of "Free India."
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a conspicuously marked or shaped tail

 • emblem usually consisting of a rectangular piece of cloth of distinctive design

 • stratified stone that splits into pieces suitable as paving stones
  ชื่อพ้อง: flagstone,

 • flagpole used to mark the position of the hole on a golf green
  ชื่อพ้อง: pin,

 • a listing printed in all issues of a newspaper or magazine (usually on the editorial page) that gives the name of the publication and the names of the editorial staff, etc.
  ชื่อพ้อง: masthead,

 • a rectangular piece of fabric used as a signalling device
  ชื่อพ้อง: signal flag,

 • plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing bright-colored flowers composed of three petals and three drooping sepals
  ชื่อพ้อง: iris, fleur-de-lis, sword lily,

 • คำกริยา
 • become less intense
  ชื่อพ้อง: ease up, ease off, slacken off,

 • provide with a flag; "Flag this file so that I can recognize it immediately"

 • communicate or signal with a flag

 • decorate with flags; "the building was flagged for the holiday"

 • droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness
  ชื่อพ้อง: sag, droop, swag,