เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flip the other way around แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v.
  โอละพ่อ [ō la phø]
 • flip     1) vt. กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล ชื่อพ้อง: flick 2) n. การโยน (เหรียญ)
 • the other way around     ในทางกลับกัน ในทํานองกลับกัน
 • other     1) adj. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: อื่น 2) pron. คนอื่น
 • way     1) suf. วิธี ที่เกี่ยวข้อง: การกระทำ 2) n. วิธีหรือแนวทาง
 • around     1) adv. ใกล้ๆ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่ไกลนัก ชื่อพ้อง: nearby, colse to
 • other way round    idm. ทางกลับกัน ที่เกี่ยวข้อง: ทางตรงข้าม
 • long way around    ทางอ้อม
 • flip a coin    1. v. โยนหัวโยนก้อย [yōn hūa yōn køi] 2. v. exp. โยนเหรียญ [yōn rīen]
 • flip book    หนังสือกรีด
 • flip open    เชวิก
 • flip over    phrase. v. พลิก ที่เกี่ยวข้อง: หงายหลัง, หงายท้อง
 • flip side    sl. อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง) ที่เกี่ยวข้อง: อีกข้าง
 • flip through    phrase. v. อ่านผ่านๆ ที่เกี่ยวข้อง: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ ชื่อพ้อง: flick through, glance over
 • flip-flop    ['flɪpflɔp] n. ความอ่อนแอ [khwām øn aē]
 • flip-flops    n. exp. รองเท้าแตะ [røng thāo tae]