เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

flipper used in frying แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ตะหลิว
 • flipper     1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
 • used     1) adj. ซึ่งถูกใช้ ชื่อพ้อง: second-hand 2) adj.
 • frying     n. การทอด [kān thøt]
 • be used    v. exp. - ถูกเชิด [thūk choēt] - ถูกนำมาใช้ [thūk nam mā chai]
 • be used to    1. v. - คุ้น [khun] - เคย [khoēi] - ชาชิน [chā chin] - ชิน [chin] 2. v. exp. เคยชิน [khoēi chin]
 • used to    idm. คุ้นเคยกับ ที่เกี่ยวข้อง: ชินกับ, เคยชิน
 • frying oil    n. exp. น้ำมันสำหรับทอด [nām man sam rap thøt]
 • frying pan    ['fraɪɪŋpæn] n. กระทะ [kra tha]
 • stir frying    การผัด
 • squareflipper square flipper    แมวน้ำเครา
 • cooking oil for frying    n. exp. น้ำมันสำหรับผัด [nām man sam rap phat]
 • electric frying pan    กระทะไฟฟ้า
 • large frying pan    n. กระทะใบบัว [kra tha bai būa]
 • out of the frying-pan into the fire    idm. มีสภาพแย่ยิ่งกว่าเดิม ที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมที่แย่อยู่แล้วให้แย่ลงไปอีก
 • spade of frying pan    ตะหลิว