เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

forborne แปล

การออกเสียง
"forborne" การใช้
คำแปลมือถือ
  • vt. กริยาช่องที่ 3 ของ forbear
  • forbore    vt. กริยาช่อง 2 ของ forbear
  • forbode    เป็นนิมิต มีลางบอกเหตุ เป็นลาง
  • force    1) n. กำลัง ที่เกี่ยวข้อง: แรง, กำลังแรง, พลัง ชื่อพ้อง: power, strength, vigor คำตรงข้าม: weakness, powerlessness 2) n. คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล 3) n. หน่วยวัดความแรงของลม 4) n. อำนาจใน
  • forbiddingly    อย่างน่ากลัว
  • force a child    v. exp. ขืนใจลูก [kheūn jai lūk]
  • forbidding    adj. ที่ไม่เป็นมิตร ที่เกี่ยวข้อง: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย ชื่อพ้อง: threatening, hostile คำตรงข้าม: friendly
  • force a laugh    v. exp. เค้นหัวเราะ [khen hūa rǿ]
  • forbidden ground    เขตหวงห้าม พื้นที่หวงห้าม
  • force a manager to resign    v. exp. บังคับผู้จัดการให้ลาออก [bang khap phū jat kān hai lā øk]