เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

four-vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เวกเตอร์สี่มิติ
 • vector    1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง: เวคเตอร์ ชื่อพ้อง: direction, heading 2) n. สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
 • four    1) adj. สี่ 2) n. จำนวนสี่
 • four-    pref. - จตุ- [ja tu] - จตุร- [ja tu ra] - จัตุร- [jat tu ra] - จาตุ- - จาตุร- [jā tu ra]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • disease vector    ตัวนำโรค
 • euclidean vector    เวกเตอร์
 • inward vector    n. exp. เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์
 • latent vector    n. exp. เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]
 • magnitude of a vector    n. exp. ขนาดของเวกเตอร์ [kha nāt khøng]
 • moment vector    เวคเตอร์ของโมเมนต์
 • normal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉาก [naēo chāk]