เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

had best do แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • idm. ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • had best     ทำให้ดีที่สุด
 • best     1) adj. ดีที่สุด ชื่อพ้อง: finest คำตรงข้าม: worst 2) adv.
 • do     1) vt. จัดการ ที่เกี่ยวข้อง: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม ชื่อพ้อง:
 • had as soon do    idm. พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
 • had better do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง
 • had rather do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • had sooner do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • do my best    ทําดีที่สุด
 • do one's best    idm. ทำบางสิ่งให้ดีที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: เท่าที่จะทำได้
 • do one’s best    เท่าที่จะทําได้ ทําบางสิ่งให้ดีที่สุด ทุ่ม แสดงอย่างดีที่สุด ทุ่มเท
 • do one's best for the last time    v. exp. ทิ้งทวน [thing thūan]
 • was had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: been had
 • do one's duty the best that one can    v. exp. ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด [tham nā thī hai dī thī sut]
 • at best    1) idm. ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: ที่สำคัญที่สุด 2) idm. ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด ที่เกี่ยวข้อง: ที่สำคัญที่สุด