เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hadn't thought of it แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  คิดไม่ถึง [khit mai theung]
 • thought     1) n. ความคิด ที่เกี่ยวข้อง: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา
 • it     1) n. ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก) 2) pron. มัน
 • it was thought that ...    v. exp. คิดกันว่า ... [khit kan wā ...]
 • it's thought that …    v. exp. เข้าใจกันว่า... [khao jai kan wā …]
 • abstract thought    การคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงนามธรรม
 • active thought    n. จิตตะ [jit ta]
 • after-thought    n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง ชื่อพ้อง: second thought, reconsideration, after-thought
 • be absorbed in thought    v. ครุ่นคิด [khrun khit]
 • be deep in thought    v. ครุ่นคิด [khrun khit]
 • be engrossed in thought    v. ครุ่นคิด [khrun khit]
 • be immersed in thought    v. ครุ่นคิด [khrun khit]
 • be lost in thought    v. - เคลิ้ม [khloēm] - เพลิน [phloēn]
 • be plunged in thought    idm. คิดหมกมุ่นกับ ที่เกี่ยวข้อง: จมอยู่กับ (ความคิด)
 • considered thought    n. วิจาร [wi jān]
 • economic thought    n. exp. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ [naēo khit thāng sēt tha sāt]