เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

haver แปล

การออกเสียง
"haver" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
  ที่เกี่ยวข้อง: พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
 • haver sense    v. exp. รู้ประสา [rū pra sā]
 • haven't    aux. คำย่อของ have not
 • haven    1) vt. จัดที่หลบภัย ที่เกี่ยวข้อง: จัดที่พักอาศัย 2) n. ท่าเรือ ที่เกี่ยวข้อง: ที่จอดเรือ 3) n. ที่หลบภัย ที่เกี่ยวข้อง: ที่พักอาศัย ชื่อพ้อง: sanctuary, shelter
 • havelock    ผ้าคลุมท้ายทอย หมวกแก๊ปกันแดดกันฝนชนิดหนึ่ง
 • haversack    n. กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา
 • havel    วาซลาฟ ฮาเวล แม่น้ําฮาเฟิล
 • haversian canal    ท่อฮาเวอร์เซียน
 • have-to doe with    เกี่ยวข้อง
 • having    ['hævɪŋ] 1. adj. มี [mī] 2. n. การมี [kān mī] 3. X กอปร [køp]