เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

hourly wage แปล

การออกเสียง:
"hourly wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • hourly     adj. ทุกๆชั่วโมง ที่เกี่ยวข้อง: ในแต่ละชั่วโมง
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • half-hourly    ทุกครึ่งชั่วโมง ในครึ่งชั่วโมง
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
 • wage hike    เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
 • wage increase    n. exp. การเพิ่มค่าจ้าง [kān phoēm khā jāng]
ประโยค
 • ทดลองใช้งาน 3 เดือนต่อชั่วโมงค่าจ้าง 1000 เยนขึ้นไป
  Trial period 3 months / hourly wage 1000 yen or more
 • ·ค่าจ้างรายชั่วโมง 1,000 เยน (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
  Hourly wage of 1,000 yen (raise is also according to ability)
 • ·ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงในปี 1972 การปรับอัตราเงินเฟ้อ: $ 20.06
  Average hourly wage in 1972, adjusted for inflation: $20.06.
 • เรายังไม่ได้ตรวจดูเรื่องค่าล่วงเวลา สำหรับกะทำงานกลางคืน
  He will earn an hourly wage and did not sign a formal contract.
 • เงินเดือน รายชั่วโมงตามนโยบายของบริษัท
  Salary Hourly wage, based on the company policy
 • น้ำหนักค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับเครนมาตรฐาน 200 ซาโตชิ (หนึ่งในสถานที่เดียวกัน);
  Weight hourly wage for a standard crane 200 Satoshi (one site);
 • ค่าแรงรายชั่วโมง 900-1,000 เยน
  Hourly wage 900-1,000 yen
 • ค่าจ้างค่าล่วงเวลาวันหยุดต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือของอัตราส่วนของค่าจ้าง
  Holiday overtime wages must be paid additionally at a rate of not less than 3 times of the hourly wage rate or the piece rate of wages.
 • A. และอัตราชั่วโมงคำนวณได้ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนเพื่อกระชับ (เดือนก่อนหน้านี้วันที่ 16 เดือน 15 วัน) จะถ่ายโอนไปยังบัญชีธนาคารในช่วงปลายเดือนวันที่ผ่านมา
  A. Calculate hourly wage on 15th of every month (from the previous month 16th to the 15th of the month) and transfer it to the bank account on the last day of the month
 • ค่าจ้างค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในอัตราตามส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรืของอัตราส่วนของค่าจ้าง
  Overtime wages must be paid to an employee who is entitled to wages on a piece rate basis at a rate of not less than 1.5 times of the hourly wage rate or the piece rate of wages.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2