เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

illegal abortion แปล

การออกเสียง:
"illegal abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1. n.
  การรีดลูก [kān rīt lūk]
  2. n. exp.
  การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • illegal     adj. ผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง: นอกกฎหมาย ชื่อพ้อง: illicit,
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • be illegal    v. exp. - ผิดกฎหมาย [phit kot māi] - ละเมิดกฎหมาย [la moēt kot māi]
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal article    ของผิดกฎหมาย สิ่งผิดกฎหมาย
 • illegal goods    ของผิดกฎหมาย สิ่งผิดกฎหมาย
 • illegal liquor    n. exp. เหล้าเถื่อน [lao theūoen]
 • illegal logging    n. exp. การทำไม้ผิดกฎหมาย [kān tham māi phit kot māi]
 • illegal lottery    1. n. (oral) กินรวบ [kin rūap] 2. n. exp. หวยเถื่อน
 • illegal occupation    n. exp. อาชีพที่ผิดกฎหมาย [ā chīp thī phit kot māi]
 • illegal occupations    มิจฉาชีพ
 • illegal payment    n. exp. เงินใต้โต๊ะ [ngoen tāi to]
ประโยค
 • ทำแท้งเถื่อนความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในสังคม
  Illegal abortion reality hidden in society.
 • การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย (604-5)
  illegal abortion (604-5)
 • เราพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความรู้ในการที่จะหยุดวงจรของการท้องเมื่อไม่พร้อมได้อีกด้วย
  End the cycle of teen pregnancy and illegal abortions.
 • ในหลายประเทศที่มีความถูกต้องตามกฎหมายการทำแท้งทำให้พวกเขาทำแท้งที่ผิดกฎหมายที่อาจทำให้เกิดการตายและดังนั้นผมจึงเชื่อว่าในอนาคตจะมีประเทศมากขึ้นที่ช่วยให้ทำแท้ง
  In many countries where it is legal abortion makes them illegal abortions that could cause death and so I believe that in future there will be more countries that allow abortions.