เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

in these arms แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • อินดีสอาร์มส
 • these     1) pron. เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this) ชื่อพ้อง: the indicated 2) adj.
 • arms     n. อาวุธ ชื่อพ้อง: weapons, armament
 • in the arms    อ้อมแขน
 • with arms    ด้วยมีดด้วยไม้
 • a farewell to arms    รักระหว่างรบ
 • arms and legs    แขนขา
 • arms control    การควบคุมกำลังอาวุธ
 • arms depot    คลังแสงสรรพาวุธ โรงแสง
 • arms factory    คลังแสง สถานที่สําหรับเก็บอาวุธ
 • arms industry    บริษัทผลิตอาวุธสงคราม บริษัทผลิตอาวุูธ
 • arms manufacturer    ผู้ผลิตอาวุธ
 • arms of canada    ตราแผ่นดินของแคนาดา
 • arms plant    คลังแสงสรรพาวุธ
 • arms power    กําลังอาวุธ
 • arms race    การแข่งสะสมอาวุธ การแข่งทางการทหาร