เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induce in แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • phrase. v. เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
  • induce     vt. ชักชวน ที่เกี่ยวข้อง: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว ชื่อพ้อง:
  • indubitably    อย่างไม่ต้องสงสัย
  • induced    [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
  • indubitable    adj. ชัดเจน (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน ชื่อพ้อง: incontestable, indisputable, unquestionable คำตรงข้าม: disputable, dubitable, questionable
  • induced abortion    การทำให้แท้ง
  • indriya    อินทรีย์ 5
  • induced coma    โคม่าจากการใช้ยา
  • indris    อินดริ
  • induced current    n. exp. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ [kra saē fai fā nīo nam]