เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced flowering แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • การชักนําให้เกิดดอก
  การชักนําให้ออกดอก
 • induced     [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • flowering     1) adj. ที่มีดอก ที่เกี่ยวข้อง: ที่ออกดอก 2) n. ช่วงเวลาที่ศิลปะ
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • induced coma    โคม่าจากการใช้ยา
 • induced current    n. exp. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ [kra saē fai fā nīo nam]
 • induced innovation    นวัตกรรม การนําสิ่งใหม่เข้ามา
 • induced lactation    การชักนําให้เกิดการหลั่งน้ํานม
 • induced magnetism    (ไฟฟ้า) แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจาก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • induced moulting    การผลัดขนแบบถูกบังคับ การชักนําการผลัดขน การผลัดขนแบบเทียม
 • induced mutation    การกลายพันธุ์โดยถูกกระทํา การกลายพันธุ์โดยการชักนํา
 • induced oviposition    การวางไข่ การวางไข่ปลา การออกไข่ การชักนําให้วางไข่
 • induced ovulation    การชักนําการเป็นสัด การตกไข่โดยการเหนี่ยวนํา การวางไข่โดยการเหนี่ยวนํา
 • induced parturition    การชักนําให้คลอดลูก
 • induced polyploidization    การเกิดโพลีพลอยด์โดยการเหนี่ยวนํา การเกิดโพลีพลอยด์โดยการทําขึ้น การชักนําให้เกิดโพลีพลอยดี การเกิดโพลีพลอยด์ในสภาพห้องปฏิบัติการ
 • induced polyploidy    การชักนําให้เกิดโพลีพลอยดี การเกิดโพลีพลอยด์ในสภาพห้องปฏิบัติการ การเกิดโพลีพลอยด์โดยการทําขึ้น การเกิดโพลีพลอยด์โดยการเหนี่ยวนํา