เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced innovation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • นวัตกรรม
  การนําสิ่งใหม่เข้ามา
 • induced     [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • innovation     n. นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่
 • communication innovation    n. exp. นวัตกรรมการสื่อสาร [na wat ta kam kān seū sān]
 • communicative innovation    n. exp. นวัตกรรมการสื่อสาร [na wat ta kam kān seū sān]
 • educational innovation    n. exp. นวัตกรรมการศึกษา [na wat ta kam kān seuk sā]
 • incremental innovation    n. exp. นวัตกรรมส่วนเพิ่ม [na wat ta kam suan phoēm]
 • innovation adoption    การยอมรับนวัตกรรม
 • innovation day    n. prop. วันนวัตกรรมแห่งชาติ [Wan Na wat ta kam Haeng chāt]
 • innovation process    n. exp. กระบวนการทางนวัตกรรม [kra būan kān thāng na wat ta kam]
 • instructional innovation    n. exp. - นวัตกรรมการศึกษา [na wat ta kam kān seuk sā] - นวัตกรรมทางการศึกษา [na wat ta kam thāng kān seuk sā]
 • learning innovation    n. exp. นวัตกรรมการเรียนรู้ [na wat ta kam kān rīen rū]
 • process innovation    n. exp. นวัตกรรมด้านกระบวนการ [na wat ta kam dān kra būan kān]
 • product innovation    n. exp. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ [na wat ta kam pha lit ta phan]
 • service innovation    n. exp. นวัตกรรมการบริหาร [na wat ta kam kān bø ri hān]
 • technological innovation    n. exp. - นวัตกรรมทางเทคโนโลยี [na wat ta kam thāng thēk nō lō yī] - นวัตกรรมเทคโนโลยี [na wat ta kam thek nō lō yī]