เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induced แปล

การออกเสียง:
"induced" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ɪn'djuːst]
  adj.
  เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • induced coma    โคม่าจากการใช้ยา
 • induced current    n. exp. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ [kra saē fai fā nīo nam]
 • induced flowering    การชักนําให้เกิดดอก การชักนําให้ออกดอก
 • induced innovation    นวัตกรรม การนําสิ่งใหม่เข้ามา
 • induced lactation    การชักนําให้เกิดการหลั่งน้ํานม
 • induced magnetism    (ไฟฟ้า) แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจาก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • induced moulting    การผลัดขนแบบถูกบังคับ การชักนําการผลัดขน การผลัดขนแบบเทียม
 • induced mutation    การกลายพันธุ์โดยถูกกระทํา การกลายพันธุ์โดยการชักนํา
 • induced oviposition    การวางไข่ การวางไข่ปลา การออกไข่ การชักนําให้วางไข่
 • induced ovulation    การชักนําการเป็นสัด การตกไข่โดยการเหนี่ยวนํา การวางไข่โดยการเหนี่ยวนํา
 • induced parturition    การชักนําให้คลอดลูก
 • induced polyploidization    การเกิดโพลีพลอยด์โดยการเหนี่ยวนํา การเกิดโพลีพลอยด์โดยการทําขึ้น การชักนําให้เกิดโพลีพลอยดี การเกิดโพลีพลอยด์ในสภาพห้องปฏิบัติการ
 • induced polyploidy    การชักนําให้เกิดโพลีพลอยดี การเกิดโพลีพลอยด์ในสภาพห้องปฏิบัติการ การเกิดโพลีพลอยด์โดยการทําขึ้น การเกิดโพลีพลอยด์โดยการเหนี่ยวนํา
 • induced rain    การชักนําให้ฝนตก การทําฝนจากเมฆ ฝนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ฝนเทียม
ประโยค
 • นี่มัน.. ฉันอาจจะกำลังฝันอยู่ ตอนนวดสปาแล้วหลับไป
  This is all probably a- a dream that I'm having... induced by a- a deep-tissue massage.
 • เป็นไปได้ว่าความเครียดไปกระตุ้นทำให้เกิดหัวใจวาย
  It's possible the stress induced could cause a heart attack,
 • แต่นั่นน่าจะเพราะ หมอนั่นเกือบจะโคม่าหลังจาก
  But that's mostly because he's in a medically induced coma after being brutally checked in a game last week.
 • ▶ลดการเกิดไฟกระชากจากสายไฟ สายการสื่อสาร สายดิน
  ▶Eliminate induced surges from power lines, communication lines, grounding lines
 • การลดทอนต่ำที่เกิดขึ้นภายในช่วงอุณหภูมิการทำงาน
  Low induced attenuation within the operating temperature range
 • ปราศจากน้ำยางไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในน้ำยาง
  Latex free, causes no latex induced allergic reactions
 • เกิดความเครียดแตกกร่อนเกือบสมบูรณ์ปราศจากคลอไรด์
  Almost completely free from chloride induced stress corrosion cracking
 • ▶ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
  ▶Eliminate induced lightning surges via steel structures
 • ▶ ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
  ▶ Eliminate induced lighting surges via steel structures
 • กลุ่มภวังค์ต่างๆที่รวมถึงการเหนี่ยวนำทางเคมี
  various trance parties that include chemically induced
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • brought about or caused; not spontaneous; "a case of steroid-induced weakness"