เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

kaiser wilhelm แปล

การออกเสียง:
"kaiser wilhelm" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ไกเซอร์วิลเฮล์ม
  ไกเซอร์ บิลล์
  พระเจ้าวิลเฮล์มที่ 2
 • kaiser     n. จักรพรรดิซีซาร์ ที่เกี่ยวข้อง: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย
 • kaiser wilhelm memorial church    โบสถ์อนุสรณ์ไกเซอร์วิลเฮล์ม
 • black kaiser    n. exp. ผีเสื้อไกเซอร์ดำ [phī seūa]
 • kaiser bill    พระเจ้าวิลเฮล์มที่ 2 ไกเซอร์ บิลล์ ไกเซอร์วิลเฮล์ม
 • kaiser roll    ไกเซอร์โรล
 • kaiser-walzer    ไกเซอร์วอลเซอร์
 • mount wilhelm    ยอดเขาวิลเฮล์ม
 • wilhelm burgdorf    วิลเฮ็ล์ม บวร์คดอร์ฟ
 • wilhelm canaris    วิลเฮ็ล์ม คานาริส
 • wilhelm cuno    วิลเฮ็ล์ม คูโน
 • wilhelm frick    วิลเฮ็ล์ม ฟริค
 • wilhelm grimm    วิลเฮล์ม คาร์ล กริมม์ วิลเฮล์ม กริมม์ กริมม์
 • wilhelm groener    วิลเฮ็ล์ม เกรอเนอร์
 • wilhelm heye    วิลเฮ็ล์ม ไฮเออ
 • wilhelm ii    ไกเซอร์ บิลล์ พระเจ้าวิลเฮล์มที่ 2 ไกเซอร์วิลเฮล์ม