เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karmacoma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • คาร์มาโคมา
  • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
  • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
  • karmarts    คาร์มาร์ท
  • karma (2015 thai film)    อาปัติ
  • karmasthana    n. - กรรมฐาน [kam ma thān] - กัมมัฏฐาน
  • karma    1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม ชื่อพ้อง: fate, destiny
  • karmic law    n. กฎแห่งกรรม [kot haeng kam]
  • karluk languages    ภาษากลุ่มโอคุซ
  • karmic misfortune    n. exp. กรรมเวร [kam wēn]