เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

labor union แปล

การออกเสียง:
"labor union" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. สหภาพแรงงาน
  ชื่อพ้อง: trade union, union
 • labor     1) vi. กระทำด้วยความยากลำบาก ที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร
 • union     1) n. การรวมตัวกัน ที่เกี่ยวข้อง: การรวมกัน ชื่อพ้อง: blend 2) n.
 • labor union (am.)    n. exp. สหภาพแรงงาน [sa ha phāp raeng ngān]
 • in labor    ซึ่งให้กําเนิด
 • child labor    n. แรงงานเด็ก ชื่อพ้อง: child labour
 • department of labor    กระทรวงแรงงาน
 • fan labor    แรงงานแฟน
 • hard labor    n. การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
 • labor (am.)    n. แรงงาน [raēng ngān]
 • labor camp    n. คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก
 • labor controversy    n. exp. ข้อพิพาทแรงงาน [khø phi phāt raeng ngān]
 • labor day    n. วันแรงงาน (1 พฤษภาคม) ที่เกี่ยวข้อง: วันกรรมกร, วันแรงงาน (ในสหรัฐฯ แคนาดาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน) ชื่อพ้อง: Labour Day
 • labor department    กระทรวงแรงงาน
 • labor dispute    n. exp. ข้อพิพาทแรงงาน [khø phi phāt raeng ngān]
 • labor force    n. แรงงาน ชื่อพ้อง: work force
ประโยค
 • ถ้ามันเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัว ฉันจะฟ้องกรมแรงงาน
  If you get involved with personnel matters, I'll tell the labor union on you.
 • ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานผู้บริหารไทยประยุกต์
  Union name: Thai Prayook Executivel Labor Union
 • แม่ฉันไม่กล้ามีเรื่อง กับสหภาพแรงงานหรอกน่า
  My mother doesn't have guts to provoke the labor union!
 • ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานการทอและฟอกย้อม
  ชื่อสหภาพ(English) Weaving and Dying Labor Union
 • สหภาพแรงงานกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
  Computer Parts Producers Labor Union
 • กฎหมายสหภาพแรงงาน ○ รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงาน
  Labor Union Act ○ Guarantee of right to participate in labor union activities
 • กฎหมายสหภาพแรงงาน ○ รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงาน
  Labor Union Act ○ Guarantee of right to participate in labor union activities
 • สงคราม ฉ.: สมาชิกสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียล
  Songkram Chimcherd: member of the Thai Industrial Gases Labor Union (TIGLU)
 • ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานซีพีสัมพันธ์
  Union name: CP Sampan Labor Union
 • สหภาพแรงงานผู้บริหารเด็นโซ่ประเทศไทย
  Denso Executive Labor Union of Thailand
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • an organization of employees formed to bargain with the employer; "you have to join the union in order to get a job"
  ชื่อพ้อง: union, trade union, trades union, brotherhood,