เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

labour officer แปล

การออกเสียง:
"labour officer" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เจ้าพนักงานแรงงาน [jao pha nak ngān raeng ngān]
 • labour     1) vi. กระทำด้วยความยากลำบาก ที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร
 • officer     1) n. นายทหาร 2) n. พนักงาน ที่เกี่ยวข้อง: เจ้าหน้าที่ ชื่อพ้อง:
 • be in labour    เจ็บท้อง
 • labour at    phrase. v. พยายามอย่างมากเกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้อง: ใช้ความพยายามมาก, ทำ (บางสิ่ง) อย่างหนัก ชื่อพ้อง: toll at, work at, work on
 • labour for    phrase. v. ทำงานหนักเพื่อ ชื่อพ้อง: work for
 • casual labour    แรงงานบางเวลา
 • child labour    n. แรงงานเด็ก ชื่อพ้อง: child labor
 • cost of labour    n. ค่าแรง [khā raēng]
 • direct labour    n. exp. ค่าแรงงานทางตรง [khā raeng ngān thāng trong]
 • division of labour    n. exp. การแบ่งแรงงาน [kān baeng raeng ngān]
 • exploitation of labour    การขูดรีดแรงงาน
 • family labour    แรงงานครอบครัว
 • female labour    แรงงานสตรี
 • hard labour    n. การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
 • have a labour    เจ็บท้อง
ประโยค
 • เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และแรงงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย
  Environment, health and labour officers responsible for enforcing legislation