เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

laced column แปล

การออกเสียง:
"laced column" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เสาประกอบยึดถัก (เหล็ก)
 • column     1) n. คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ ชื่อพ้อง: comment, editorial, article,
 • laced woodpecker    n. exp. นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ [nok hūa khwān khīo khø khīo]
 • laced-up    ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน กระสับกระส่าย มีจิตใจที่ไม่สงบ ตึงเครียด คม เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย โลด
 • straight-laced    เจ้าระเบียบเกินไป เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนและสิ่งประดับต่าง ๆ ในสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย เกี่ยวกับพระนางเจ้าวิคตอเรียหรือสมัยของพระองค์
 • strait-laced    adj. พิถีพิถันมากไป ชื่อพ้อง: strict, stiff, prudish
 • box column    เสาที่ประกอบด้วยไม้ 4 ชิ้น หรือประกอบด้วยเหล็กโครงสร้างแบบต่างๆ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ตรงกลางกลวงเป็นแบบหนึ่งของ built-up column
 • calculated column    คอลัมน์จากการคํานวณ
 • chromatography column    โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์
 • column (formation)    แถวตอน
 • column base    ฐานเสา
 • column capital    หมวกหัวเสา
 • column chromatography    n. exp. โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ [khø lam]
 • column diagram    n. exp. แผนภาพสดมภ์ [phaēn phāp sa dom]
 • column head    หัวเสา
 • column heading    n. exp. - หัวข่าวย่อย [hūa khāo yøi] - หัวสดมภ์ [hūa sa dom]