เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

latent vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]
 • latent     adj. ที่ซ่อนเร้น ที่เกี่ยวข้อง: ที่แฝงอยู่ ชื่อพ้อง: potential,
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • latent cooling    ความเย็นแฝง
 • latent diabetes    เบาหวานแฝง
 • latent energy    n. exp. พลังแฝง [pha lang faēng]
 • latent force    n. exp. พลังศักยภาพ [pha lang]
 • latent heat    n. ความร้อนแฝง
 • latent infections    การติดเชื้อแอบแฝง โรคในระยะที่เกือบมีอาการ
 • latent period    adj. ระยะซ่อนเร้น ที่เกี่ยวข้อง: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ ชื่อพ้อง: incubation period
 • latent root    n. exp. รากแฝง [rāk faēng]
 • latent strabismus    ตาส่อน
 • latent variable    n. exp. ตัวแปรแฝง [tūa praē faēng]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]