เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lay-off แปล

การออกเสียง:
"lay-off" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['leɪɔf]
  v.
  ให้ออก [hai øk]
 • lay off    1) phrase. v. พัก ที่เกี่ยวข้อง: หยุดพัก 2) phrase. v. หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ) 3) phrase. v. เลิกจ้างงาน ที่เกี่ยวข้อง: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก ชื่อพ้อง: li
 • lay off workers    v. exp. ปลดคนงาน [plot khon ngān]
 • lay one's fingers off    idm. อย่าแตะต้อง ที่เกี่ยวข้อง: ห้ามสัมผัส ชื่อพ้อง: keep off
 • lay one's hands off    idm. อย่าแตะต้อง ที่เกี่ยวข้อง: ห้ามสัมผัส ชื่อพ้อง: keep off
 • lay one’s fingers off    อย่าแตะต้อง ห้ามสัมผัส
 • lay one’s hands off    ห้ามสัมผัส อย่าแตะต้อง
 • lay    1) vt. ก่อตั้ง ที่เกี่ยวข้อง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก ชื่อพ้อง: set up, establish 2) vt. กำหนด (หน้าที่, โทษ,...) ที่เกี่ยวข้อง: มอบหมาย ชื่อพ้อง: impose 3) vt. คลี่ ที่เกี่ยวข้อง: ลาด
 • lay at    phrase. v. วางไว้ข้างหน้า ที่เกี่ยวข้อง: วางตรงหน้า ชื่อพ้อง: put at
 • lay by    1) phrase. v. วางไว้ข้างๆ ที่เกี่ยวข้อง: วางด้านข้าง ชื่อพ้อง: lay aside 2) phrase. v. เลิกทำต่อ (ช่วงเวลาหนึ่ง) ชื่อพ้อง: lay aside 3) phrase. v. ยกเลิกนิสัย ชื่อพ้อง: lay aside 4) p
 • lay for    1) phrase. v. ออกไข่ ชื่อพ้อง: set for 2) phrase. v. จัดเตรียม 3) phrase. v. กล่าวโทษ 4) phrase. v. ดักซุ่มเพื่อโจมตี ที่เกี่ยวข้อง: ซ่อนตัวเพื่อโจมตี
 • lay in    1) phrase. v. เก็บสำรอง ที่เกี่ยวข้อง: มีเก็บไว้ 2) phrase. v. ทาสี 3) phrase. v. วางไม้พายไว้ในเรือ 4) phrase. v. หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน) ที่เกี่ยวข้อง: เลิกทำ ชื่อพ้อง: farm out, fish
 • lay into    phrase. v. จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ) ชื่อพ้อง: lace into, lam into, lash at, let into
 • lay it on    1. v. ซ้ำเติม [sam toēm] 2. v. exp. พูดปรักปรำ [phūt prak pram]
 • lay of    หาให้พบ ค้นหา หา เกาะพลาด จับพลาด
 • lay on    1) phrase. v. มี (บางสิ่ง) ไว้ใช้ ที่เกี่ยวข้อง: เก็บไว้ใช้, สำรองไว้ใช้ 2) phrase. v. จัดเตรียม 3) phrase. v. สั่ง ที่เกี่ยวข้อง: มอบหมาย 4) phrase. v. เริ่มต่อสู้ 5) phrase. v. ป้ายหรือท
ประโยค
 • แผนภาพ 5 การตรวจสอบการปลดออก (ไม่เห็นด้วย)
  Diagram 5. Checking forward for lay-off (opposed)
 • ย้อนกลับการลาออกไปกองกลาง
  Reverse pass, lay-off to midfielder.
 • A1 ดังนี้เลิกจ้างจาก A2
  A1 follows a lay-off from A2.