เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

laycool แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • เลย์คูล
  • layby    ที่พักริมทาง
  • layaway    เลย์อะเวย์
  • layer    1) n. กิ่งตอน 2) vt. ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ชื่อพ้อง: propagate 3) n. ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว ชื่อพ้อง: thickness 4) n. ชั้น ชื่อพ้อง: stratum, bed, tier 5) vt. ทำให้เป็นชั้น 6)
  • layabout    เกเร คนไม่ชอบทำงาน เกกมะเหรก คนไม่ทำงานทำการ คนไม่เอาไหน คนไม่ยอมทํางานการ คนเกียจคร้าน คนขี้เกียจ เกกมะเหรกเกเร
  • layer cake    ['leɪəkeɪk] n. exp. ขนมชั้น [kha nom chan]
  • lay-out    แผนผัง แบบ
  • layer chickens    ไก่ไข่
  • lay-off    ['leɪɔf] v. ให้ออก [hai øk]
  • layer of air    ชั้นบรรยากาศ