เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

lexicologist แปล

การออกเสียง:
"lexicologist" การใช้
คำแปลมือถือ
  • นักพจนานุกรม
  • lexicography    n. การเขียนหรือทำพจนานุกรม ชื่อพ้อง: dictionary making
  • lexicographic order    n. exp. อันดับอักษร [an dap ak søn]
  • lexicology    ศัพทวิทยา
  • lexicographic breadth-first search    การค้นหาในแนวกว้างตามการเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
  • lexicon    1) n. พจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาโบราณ) ชื่อพ้อง: dicitionary 2) n. ศัพท์เฉพาะสาขา
  • lexicographer    n. ผู้เขียนพจนานุกรม ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ทำพจนานุกรม ชื่อพ้อง: dictionary writer, dictionary maker
  • lexicostatistics    ศัพทสถิติศาสตร์
  • lexically    โดยคําพูด ทางคําพูด
  • lexington    เมืองเลกซิงตัน ยุทธการเลกซิงตันและคอนคอร์ด