เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

living wage แปล

การออกเสียง:
"living wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • living     1) n. กลุ่มคนที่มีชีวิต ชื่อพ้อง: the quick, flesh and blood 2) n.
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • be living    v. อยู่ [yū]
 • living will    พินัยกรรมชีวิต
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
 • wage hike    เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
ประโยค
 • องค์ประกอบของค่าครองชีพและค่าตอบแทนของ ปตท. ได้แก่
  Composition of PTT's living wage and remuneration includes:
 • องค์ประกอบของค่าครองชีพและค่าตอบแทนของ ปตท. ได้แก่
  Composition of PTT’s living wage and remuneration includes:
 • ยังคงมีคนจำนวนมากต่อสู้เพื่อหาเงินออนไลน์และหารายได้จากชีวิต
  Still, many people struggle to make money online and earn a living wage from it.
 • การใช้ชีวิตครอบครัวที่มีค่าแรง
  Living Wage Family
 • ปฏิเสธค่าจ้างที่อาศัยอยู่.
  denied a living wage.
 • งานกว่า 7 ล้านตำแหน่งในปี 2015 ให้คุณค่ากับทักษะการโค้ด และให้ค่าจ้างขั้นต่ำ 15 ดอลล่าร์สหรัฐต่อชั่วโมง
  Seven million job openings in 2015 were in occupations which value coding skills. This corresponds to 20% of “career track” jobs, defined as those which pay a national living wage of at least $15 per hour.
 • มาตรการค่าครองชีพ ค่าจ้าง และแนวทางดูแลราคาพลังงาน :นัยต่ออัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยไทยปี 2554 (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2233)
  Measures on Cost of Living, Wage and Fuel Price Cap: Impacts to Inflation and Interest Rates in 2011 (Current Issue No. 2233)
 • วันเอดส์โลก จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ คลินิกเคลื่อนที่เพื่อพี่น้องแรงงานในเมืองเชียงใหม่ สิงหาคม 2558
  Adjust the minimum wage to 450 Baht a day, making it A Living Wage that provides workers and their families with increased financial security. Sign ILO Convention No. 87 on Freedom of Association and expedite the adoption of the ILO Convention No. 98 on the right to Collective Bargaining and Negotiation by 2017.
ความหมาย
  คำนาม
 • a wage sufficient for a worker and family to subsist comfortably