เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

living wage แปล

การออกเสียง:
"living wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • living     1) n. กลุ่มคนที่มีชีวิต ชื่อพ้อง: the quick, flesh and blood 2) n.
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • be living    v. อยู่ [yū]
 • living will    พินัยกรรมชีวิต
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
 • wage hike    เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
ประโยค
 • องค์ประกอบของค่าครองชีพและค่าตอบแทนของ ปตท. ได้แก่
  Composition of PTT's living wage and remuneration includes:
 • องค์ประกอบของค่าครองชีพและค่าตอบแทนของ ปตท. ได้แก่
  Composition of PTT’s living wage and remuneration includes:
 • ยังคงมีคนจำนวนมากต่อสู้เพื่อหาเงินออนไลน์และหารายได้จากชีวิต
  Still, many people struggle to make money online and earn a living wage from it.
 • การใช้ชีวิตครอบครัวที่มีค่าแรง
  Living Wage Family
 • ปฏิเสธค่าจ้างที่อาศัยอยู่.
  denied a living wage.
 • งานกว่า 7 ล้านตำแหน่งในปี 2015 ให้คุณค่ากับทักษะการโค้ด และให้ค่าจ้างขั้นต่ำ 15 ดอลล่าร์สหรัฐต่อชั่วโมง
  Seven million job openings in 2015 were in occupations which value coding skills. This corresponds to 20% of “career track” jobs, defined as those which pay a national living wage of at least $15 per hour.
 • มาตรการค่าครองชีพ ค่าจ้าง และแนวทางดูแลราคาพลังงาน :นัยต่ออัตราเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยไทยปี 2554 (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2233)
  Measures on Cost of Living, Wage and Fuel Price Cap: Impacts to Inflation and Interest Rates in 2011 (Current Issue No. 2233)
ความหมาย
  คำนาม
 • a wage sufficient for a worker and family to subsist comfortably