เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

magnitude of a vector แปล

การออกเสียง:
"magnitude of a vector" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ขนาดของเวกเตอร์ [kha nāt khøng]
 • magnitude     1) n. ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง: ความใหญ่ (ของขนาดหรือปริมาณ) ชื่อพ้อง:
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • absolute magnitude    ความสว่างสัมบูรณ์ แมกนิจูดสัมบูรณ์ โชติมาตรสัมบูรณ์
 • apparent magnitude    ความส่องสว่างปรากฏ
 • change magnitude    เปลียนแปลงขนาด เปลี่ยนขนาด
 • change of magnitude    การเปลี่ยนแปลงปริมาณและขนาด
 • magnitude (astronomy)    ความส่องสว่าง (ดาราศาสตร์)
 • magnitude (mathematics)    ขนาด (คณิตศาสตร์)
 • magnitude of eclipse    ความส่องสว่างของอุปราคา
 • magnitude relation    ความสัมพันธ์เชิงปริมาณ
 • order of magnitude    n. exp. - ลำดับความสำคัญ [lam dap khwām sam kham] - อันดับของขนาด [an dap khøng kha nāt]
 • orders of magnitude    อันดับของขนาด
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
ประโยค
 • ในเวกเตอร์แคลคูลัสความแตกต่างเป็นผู้ดำเนินการเวกเตอร์ที่วัดขนาดของแหล่งที่มาของเวกเตอร์สนามหรืออ่างที่จุดที่กำหนดในแง่ของสเกลาลงนาม
  In vector calculus, divergence is a vector operator that measures the magnitude of a vector field’s source or sink at a given point, in terms of a signed scalar.