เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

mail แปล

สัทอักษรสากล: [ meil ]  การออกเสียง
"mail" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. จดหมาย
  ชื่อพ้อง: letters
  2) n. ระบบไปรษณีย์
  ชื่อพ้อง: postal service
  3) n. การขนส่งทางไปรษณีย์
  4) n. ไปรษณียภัณฑ์
  ที่เกี่ยวข้อง: ของที่ส่งทางไปรษณีย์
  5) n. พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
  6) vi. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
  7) vt. ส่งทางไปรษณีย์
  ที่เกี่ยวข้อง: ส่งไปรษณียภัณฑ์
  8) n. เกราะ
  ชื่อพ้อง: chain mail, ring mail, coat of mail
  9) vt. หุ้มเกราะ
  ที่เกี่ยวข้อง: ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
 • by mail    adv. ทางไปรษณีย์ [thāng prai sa nī]
 • mail to    phrase. v. ส่งจดหมายหรือห่อของไปยัง ชื่อพ้อง: post to
 • air mail    แอร์เมล์ เมล์อากาศ
 • black mail    หักหลัง ดัดหลัง
 • certified mail    n. การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน ที่เกี่ยวข้อง: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย ชื่อพ้อง: recorded delivery
 • chain mail    n. เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
 • coat of mail    เปลือก ใส่เสื้อเกราะ เสื้อเกราะ ชุดเกราะ เสื้อเกราะอ่อน เกราะ สิ่งป้องกัน
 • dead mail    จดหมายตีกลับ
 • direct mail    การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
 • e-mail    1) n. การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม ชื่อพ้อง: electronic mail 2) n. ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม ที่เกี่ยวข้อง: ไปรษณีย
 • electronic mail    n. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้อง: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชื่อพ้อง: E-mail, email, e-mail
 • express mail    n. exp. ไปรษณีย์ด่วน [prai sa nī duan] [prai sa nī dūan]
 • express-mail    ส่งอีเอ็มเอส
 • fan mail    ไปรษณีย์จากแฟนๆ จดหมายจากแฟนๆ
 • hate mail    จดหมายด่า
ประโยค
 • คนส่งไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยโทรแจ้งเข้ามา
  Mail carrier over there called it in.
 • เขาไม่ได้ดูตู้จดหมาย หรือหยิบหนังสือพิมพ์เข้าไป
  She hasn't checked her mail or picked up her papers.
 • ใช่ครับท่าน คุณตรวจดูโทรศัพท์ฝากข้อความของผมได้
  Yes, sir. I checked my voice mail.
 • เราน่าจะส่งทีมไปตรวจสอบ บ้านด็อก ดูอีเมล์ของเขา
  We should send a team out to the doc's house, check his mail.
 • เริ่มจากเป็นเด็กเดินเอกสารในปี '74 พ่อเขาฝากงานให้
  he started there in '74 as a mail boy. his father got him his job.
 • ไม่ คุณอยากจะโทรมาใหม่ เข้าฝากข้อความเสียงเขาไหม?
  No, he's not. Would you like to call back for his voice mail?
 • คำอธิบายที่ควรมี หายไปกับเมลล์ พร้อมกับคำกล่าวลา
  Your explanation must have got lost in the mail, along with your good-bye.
 • มันคงใช้เวลาเป็นปี กว่าข้อความนี้จะไปถึงโนโบรุ
  It will take a year for this mail to reach Noboru.
 • เธอคงไม่อยากทำงาน.. ที่ไปรษณีย์ไปตลอดชีวิตหรอกนะ
  I mean, you don´t want to be working... at the mail place for the rest of your life.
 • ผมพยายามโทรเข้ามือถือคุณ ให้ฝากข้อความเสียงไว้
  I tried your cell, and it went straight to voice mail.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • (Middle Ages) flexible armor made of interlinked metal rings
  ชื่อพ้อง: chain mail, ring mail, chain armor, chain armour, ring armor, ring armour,

 • a conveyance that transports the letters and packages that are conveyed by the postal system

 • the system whereby messages are transmitted via the post office; "the mail handles billions of items every day"; "he works for the United States mail service"; "in England they call mail `the post''"
  ชื่อพ้อง: mail service, postal service, post,

 • the bags of letters and packages that are transported by the postal service

 • any particular collection of letters or packages that is delivered; "your mail is on the table"; "is there any post for me?"; "she was opening her post"
  ชื่อพ้อง: post,

 • คำกริยา
 • cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I''ll mail you the paper when it''s written"
  ชื่อพ้อง: post, send,

 • send via the postal service; "I''ll mail you the check tomorrow"
  ชื่อพ้อง: get off,