เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

maintenance แปล

สัทอักษรสากล: [ 'meintinəns ]  การออกเสียง
"maintenance" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การรักษาสภาพ
  ที่เกี่ยวข้อง: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา ชื่อพ้อง: upkeep, continuation, preservation
 • aircraft maintenance    n. exp. - การซ่อมบำรุงเครื่องบิน [kān sǿm bam rung khreūang bin] - การซ่อมบำรุงอากาศยาน [kān sǿm bam rung ā kāt sa yān]
 • aviation maintenance    n. exp. - การซ่อมบำรุงเครื่องบิน [kān sǿm bam rung khreūang bin] - การซ่อมบำรุงอากาศยาน [kān sǿm bam rung ā kāt sa yān]
 • engine maintenance    การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 • landscape maintenance    การดูแลรักษาภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ การบํารุงรักษาภูมิทัศน์ การจัดสวน สถาปัตย์ภูมิทัศน์
 • maintenance (1)    การบำรุงรักษา : กิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการเพื่อรักษาระบบชลประทาน เช่น คลองส่งน้ำคลองระบายน้ำ อาคารชลประทานต่าง ๆ รวมทั้งถนน ทางลำเลียงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
 • maintenance activity    n. exp. กิจกรรมบำรุงรักษา [kit ja kam bam rung rak sā]
 • maintenance bond    หนังสือค้ำประกันที่ผู้รับเหมาให้กับเจ้าของโครงการว่าจะเข้ามาทำการแก้ไข หรือทำใหม่ หรือเปลี่ยนสิ่งบกพร่อง ชำรุด เสื่อมคุณภาพของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเกิดจากฝีมือการทำงานหรือการใช้วัสดุที่ไม่ได้ค
 • maintenance breeding    การผสมพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ไว้ การอนุรักษ์แหล่งเชื้อพันธุกรรม
 • maintenance categories    หมวดหมู่บำรุงรักษา
 • maintenance category    หมวดหมู่บำรุงรักษา
 • maintenance center    ศูนย์ซ่อมบำรุง
 • maintenance costs    n. exp. ค่าบำรุงรักษา [khā bam rung rak sā]
 • maintenance depot    n. exp. โรงซ่อมบำรุง [rōng sǿm bam rung]
 • maintenance divisson    การบำรุงทาง กองบำรุงรักษา (ในส่วนราชการ)
 • maintenance dose    ขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
ประโยค
 • เรามีวินซ์จากโรงซ่อมบำรุงมาเล่นหละ หลังเลิกงาน
  We got Vince from maintenance to play, so it worked out.
 • เราเคยไปดื่มกันแถวอุโมงค์ซ่อมบำรุงข้างใต้นั่น
  We used to drink in the maintenance tunnels underneath.
 • ใช้รายงานการประเมินตนเองเพื่อค่าเลี้ยงดูจากสามี ..
  Using self-reflection letters as a means to return your husband some of the maintenance fee
 • เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้ออันไหน มันจะมัแผงควบคุม
  Oh... Well, there's maintenance hatch in every one of these rooms.
 • พ่อผมเป็นนักบิน และเขาซ่อมบำรุงรักษาของเขาเอง
  My father was a pilot and he used to do his own maintenance.
 • และนี่เหรอสำหรับค่าบำรุงรักษาประจำปีที่จ่ายไป หืม?
  And what exactly are these annual maintenance fees used for, huh?
 • คุณกับผมต่างรู้ว่า เราต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมบำรุง
  Don, you and I both know we need some downtime for maintenance.
 • ลองแต่งองค์ทรงเครื่องให้ซักหน่อยคงไปวัดไปวาได้น่า
  A little maintenance, she might not look bad.
 • ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหม ที่ต้องดูแลรักษาเรือเนี่ย
  It never ends, does it? The maintenance.
 • ความปลอดภัยในระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้
  fire, storm and earthquake safe - building permits are easy - low insurance and maintenance - long lasting
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
  ชื่อพ้อง: care, upkeep,

 • the unauthorized interference in a legal action by a person having no interest in it (as by helping one party with money or otherwise to continue the action) so as to obstruct justice or promote unnecessary litigation or unsettle the peace of the community; "unlike champerty, criminal maintenance does not necessarily involve personal profit"
  ชื่อพ้อง: criminal maintenance,

 • the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was their main sustainment"
  ชื่อพ้อง: sustenance, sustentation, sustainment, upkeep,

 • court-ordered support paid by one spouse to another after they are separated
  ชื่อพ้อง: alimony,

 • means of maintenance of a family or group