เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

monthly wage แปล

การออกเสียง:
"monthly wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • monthly     1) adj. เป็นรายเดือน ที่เกี่ยวข้อง: เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • half-monthly    รายปักษ์
 • monthly expenses    n. exp. รายจ่ายต่อเดือน [rāi jāi tø deūoen]
 • monthly fee    n. exp. ค่าธรรมเนียมรายเดือน [khā tham nīem rāi deūoen]
 • monthly flow    ถึงผ้า
 • monthly interest    n. exp. ดอกเบี้ยต่อเดือน [døk bīa tø deūoen]
 • monthly journal    n. exp. นิตยสารรายเดือน [nit ta ya sān rāi deūoen]
 • monthly magazine    n. exp. หนังสือรายเดือน [nang seū rāi deūoen]
 • monthly magazines    นิตยสารรายเดือน
 • monthly pass    n. exp. ตั๋วโดยสารรายเดือน [tūa dōi sān rāi deūoen]
 • monthly payment    การชำระเงินรายเดือน
 • monthly period    รอบเดือน เมนส์ ประจําเดือน ระดู
 • monthly salary    n. เงินเดือน [ngoen deūoen]
 • monthly statement    n. exp. ใบแจ้งยอดประจำเดือน [bai jaēng yøt pra jam deūoen]
ประโยค
 • + มีรายได้ประจำต่อเดือนหรือมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (กรณีมีรายได้เสริมต้องมีหลักฐานแสดง)
  + Having regular income or minimum monthly wage (if there is an extra income, please provide support documents)
 • วินเซนต์ นายจะว่ายังไง ถ้าฉันจะบอกว่าฉันทำเงินได้ มากกว่าเงินเดือนนายสี่เท่า แค่ในสัปดาห์ที่แล้ว
  Vincent, what would you say if I told you I earned four times as much as your monthly wage in the last week?
 • มีระยะเวลาทดลองใช้ 3 เดือนหลังจากเข้าร่วม บริษัท ค่าแรงรายเดือน 188,400 เยนในช่วงระยะเวลา (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)
  There is a 3 month trial period after joining the company. Monthly wage 188,400 yen during the period (no overtime)