เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

moorhen แปล

การออกเสียง
"moorhen" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. นกพันธุ์เล็กสีดำมีจะงอยปากสีแดงเหลือง
 • common moorhen    n. exp. นกอีล้ำ [nok]
 • moore's law    กฎของมัวร์
 • moore neighborhood    มัวร์เนเบอร์ฮุด
 • mooring    n. ท่าจอดเรือ ชื่อพ้อง: moorage
 • moore haven, florida    มัวร์เฮเวน
 • mooring line    สายผูกเรือ
 • moore    n. ชาวแอฟริกาตะวันตก ชื่อพ้อง: Mossi
 • mooring mast    หอจอดเทียบอากาศยาน
 • moorage    n. ท่าจอดเรือ ชื่อพ้อง: mooring
 • mooring tower    หอจอดเทียบอากาศยาน
ความหมาย
  คำนาม
 • female red grouse

 • black gallinule that inhabits ponds and lakes
  ชื่อพ้อง: Gallinula chloropus,