เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o level แปล

การออกเสียง:
"o level" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
 • level     1) adj. คงที่ ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เปลี่ยนแปลง ชื่อพ้อง: steady,
 • be in the level of    เข้าขั้น
 • be level    v. ราบเรียบ [rāp rīep]
 • be on a level with    เสมอหน้า เสมอภาค เท่าเทียม ทัดเทียม
 • level at    1) phrase. v. นำไปสู่ 2) phrase. v. เล็งไปที่ (การมองหรือการใช้อาวุธ) ที่เกี่ยวข้อง: มองไปที่, จ้องไปที่
 • level with    phrase. v. พูดความจริงกับ (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: บอกความจริงกับ
 • not at the level of    X ไม่ถึงขั้น [mai theung khan]
 • on a level with    เสมอหน้า เท่ากัน เท่าเทียม
 • on the level    idm. จริงใจ ที่เกี่ยวข้อง: สุจริตใจ
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • formation level, grade level, finished level    ระดับตัดแต่งดินถมขันทาง
 • formation level, grade level,finished level    ระดับตัดแต่งดินถมคันทาง
 • abney level    กล้องระดับแอบนีย์
 • access level    ระดับการเข้าถึงข้อมูล
 • advanced level    n. exp. ระดับยาก [ra dap yāk]