เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o-net exams แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  การสอบ O-NET [kān søp]
 • o-net     n. โอเน็ต
 • exams     n. exp. การสอบประมวลความรู้ [kān søp pra mūan khwām rū]
 • ordinary national educational test (o-net)    1. n. exp. การทดสอบ O-NET [kān thot søp] 2. n. prop. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) [Kān Thot søp thāng Kān seuk sā Ra dap chāt Khan pheūn thān]
 • การสอบ o-net    [kān søp] n. exp. O-NET exams
 • การทดสอบ o-net    [kān thot søp] n. exp. Ordinary National Educational Test (O-NET)
 • last exams    การสอบปลายภาค การสอบปลายเทอม
 • .net    ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก
 • a-net    n. เอเน็ต
 • net    1) n. ตาข่ายดักสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง: ตาข่าย, แห, ร่างแห 2) n. เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3) vt. จับด้วยตาข่าย ที่เกี่ยวข้อง: ทอดแห, ดักด้วยแห 4) adj. สุทธิ (ราคา)
 • college entrance exams    n. exp. การสอบเข้ามหาวิทยาลัย [kān søp khao ma hā wit tha yā lai]
 • every success in your exams    X ขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบ [khø hai pra sop khwām sam ret nai kān søp]
 • pass the final exams    v. exp. สอบปลายภาค [søp plāi phāk]
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • .net framework    ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก
 • asp.net    เอเอสพีดอตเน็ต