เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o-net แปล

การออกเสียง:
"o-net" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  โอเน็ต
 • o-net exams    n. exp. การสอบ O-NET [kān søp]
 • ordinary national educational test (o-net)    1. n. exp. การทดสอบ O-NET [kān thot søp] 2. n. prop. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) [Kān Thot søp thāng Kān seuk sā Ra dap chāt Khan pheūn thān]
 • การสอบ o-net    [kān søp] n. exp. O-NET exams
 • การทดสอบ o-net    [kān thot søp] n. exp. Ordinary National Educational Test (O-NET)
 • .net    ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก
 • a-net    n. เอเน็ต
 • net    1) n. ตาข่ายดักสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง: ตาข่าย, แห, ร่างแห 2) n. เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3) vt. จับด้วยตาข่าย ที่เกี่ยวข้อง: ทอดแห, ดักด้วยแห 4) adj. สุทธิ (ราคา)
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • .net framework    ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก
 • asp.net    เอเอสพีดอตเน็ต
 • basket net    n. exp. ตาข่ายห่วงประตู [tā khāi huang pra tū]
 • basketball net    n. exp. ห่วงตาข่าย [hūang tā khāi]
 • butterfly net    ที่จับผีเสื้อ
 • cast a net    v. exp. - ทอดแห [thøt haē] - เหวี่ยงแห [wīeng haē]
 • cast net    n. - แห [haē] - อวน [ūan] [uan]
ประโยค
 • ได้พิจารณามอบรางวัลสำหรับผลการสอบโอเน็ตดีเด่น
  Awards from Sor Chor are based on O-NET results.
 • © 2013 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
  O-NET 2014 Satit Bilingual School of Rangsit University
 • โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรโอเน็ต
  School's awarded O-NET certificate
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนของนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วิชาหลักตามหลักสูตรทางการศึกษาของไทย ได้แก่
  The National Institute of Educational Testing (NIETS) conducts Ordinary National Educational Tests (O-NET) for Primary 6, Mattayom 3 and Mattayom 6 students to assess their academic proficiency. O-NET is comprised of the 5 core subjects of the National Education Curriculum: