เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

o-zone แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • โอ-โซน
 • pa'o self-administered zone    พื้นที่ปกครองตนเองปะโอ
 • in the zone    อินเดอะโซน
 • zone    1) n. พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง: บริเวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค ชื่อพ้อง: region 2) n. เขตเวลา 3) n. ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน) 4) vt. ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค
 • zone for    phrase. v. อนุมัติ ที่เกี่ยวข้อง: ให้อนุญาตอย่างเป็นทางการ
 • o.t.    ล่วงเวลา โอที
 • abyssal zone    สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึก เขตพื้นทะเลลึก เขตความลึกก้นสมุทร
 • abyssobenthic zone    สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเล เขตพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเล
 • aeration zone    เขตอิ่มอากาศ : ดู zone aeration
 • andean zone    แอนดีส เขตแอนเดียน แอนเดียนโซน
 • approach zone    บริเวณหรือเขตก่อนถึงทางวิ่งของเครื่องบิน ซึ่งจะต้องไม้มีสิ่งกรีดขวางการขึ้นลงของเครื่องบิน
 • arctic zone    บริเวณขั้วโลกเหนือ
 • bagmati zone    พื้นที่พาคมตี
 • bathyal zone    สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลาดทวีป เขตพื้นทะเลลาดทวีป
 • benthic zone    n. exp. พื้นท้องน้ำ [pheūn thøng nām]
 • benthonic zone    เขตเบนทอส